Gebruiksvoorwaarden

Inleiding en overeenkomst

 1. Deze gebruiksvoorwaarden (de "overeenkomst") vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u (onze klant) en ons (Iotum Inc. of "Callbridge")) betreffende uw gebruik van Callbridge.com (inclusief subdomeinen en / of extensies daarvan) websites (de "Websites") en de conferentie- en samenwerkingsdiensten die worden aangeboden door Callbridge in samenwerking met de Websites (de "Diensten"), zoals hieronder nader wordt beschreven.
 2. Door de websites en services te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en ermee instemt gebonden te zijn. Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die worden vermeld in sectie 13. ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET BEGRIJPT, OF NIET AKKOORD GAAT ER AAN GEBONDEN TE ZIJN, MOET U ONMIDDELLIJK DE WEBSITES VERLATEN EN NIET DEZE OVEREENKOMST BEGRIJPEN. DE DIENSTEN OP ENIGE MANIER. Het gebruik van de Services is ook onderhevig aan het Privacybeleid van Callbridge, een link waarnaar u op de Websites kunt verwijzen en die door deze verwijzing in deze Overeenkomst is opgenomen.
 3. De Services die we aan u leveren, zijn de mogelijkheid om gelijktijdige communicatie te hebben met andere deelnemers via het telefoonnetwerk, WebRTC, video en andere communicatietechnologie, samen met alle andere services die we van tijd tot tijd kunnen leveren.
 4. De Services zijn afhankelijk van de beschikbare capaciteit en we kunnen niet garanderen dat het aantal door u vereiste verbindingen altijd op een bepaald moment beschikbaar zal zijn.
 5. Bij het leveren van de Services beloven we de redelijke vaardigheid en zorg van een competente serviceprovider te gebruiken.

Definities en interpretaties

 1. "Gesprekskosten" betekent de prijs die de netwerkoperator aan de beller in rekening brengt.
 2. "Contract" betekent, in volgorde van prioriteit, deze Overeenkomst en het Registratieproces.
 3. "Proefservice" betekent de premium Callbridge-conferentieservices die worden gebruikt en geleverd als onderdeel van een gratis proefversie, waarbij alleen een geldig e-mailadres vereist is tijdens het registratieproces.
 4. "Wij" en "IOTUM" en "Callbridge" en "Ons" betekent gezamenlijk Iotum Inc., de aanbieder van de Callbridge-services, en zijn gelieerde ondernemingen en investeringsholdings Iotum Global Holdings Inc. en Iotum Corporation.
 5. "Intellectuele eigendomsrechten" betekent patenten, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige en naburige rechten, morele rechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op opmaak en handelskleding, goodwill en het recht om te vervolgen voor het doorgeven of oneerlijke concurrentie, rechten die ik ontwerp, rechten op computersoftware, databaserechten, rechten om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) te gebruiken en te beschermen, en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geregistreerd of niet-geregistreerd en inclusief alle aanvragen en rechten om verlengingen en uitbreidingen van en rechten om voorrang te krijgen van, dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst bestaan ​​of zullen blijven bestaan in elk deel van de wereld.
 6. "Deelnemer" betekent u en iedereen die u toestemming geeft om de service te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.
 7. "Premium Conferencing" of "Premium Services" betekent de betaalde conferencing Services die worden gebruikt door Deelnemers die het betaalde registratieproces voor abonnementen hebben voltooid, ook wel bekend als "Geregistreerde services".
 8. "Registratieproces" betekent het registratieproces dat u via internet of anderszins voltooit voor een gratis proefperiode van de Services of voor een betaald abonnement op de Services.
 9. "Services" betekent alle of een deel van de Services die worden uitgelegd in Sectie 1 en die we u volgens dit Contract zullen leveren, waaronder mogelijk Premium Conferencing en / of de Proefservice.
 10. "Websites" betekent de Callbridge.com-website samen met alle extensies, subdomeinen of gelabelde of merkgebonden extensies van de Callbridge.com-website.
 11. "U" betekent de klant met wie we dit contract sluiten en die wordt genoemd in het registratieproces, waaronder mogelijk uw bedrijf en / of uw deelnemers vallen, afhankelijk van de context.
 12. Een verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling hierin is een verwijzing ernaar zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld, en omvat alle ondergeschikte wetgeving die onder die wet of wettelijke bepaling is opgesteld.
 13. Alle woorden die volgen op de termen omvatten, inclusief, bijvoorbeeld, of een vergelijkbare uitdrukking, zullen worden geïnterpreteerd als illustratief en zullen de betekenis van de woorden, beschrijving, definitie, zin of term die aan die termen voorafgaan niet beperken. Een verwijzing naar schrijven of geschreven omvat e-mail.

Geschiktheid, termijn en gebruikslicentie

 1. DOOR DE WEBSITES EN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, VERKLAART EN GARANDEER JE DAT JE MINSTENS 18 JAAR OUD BENT EN ANDERSZINS WETTELIJK GEKWALIFICEERD BENT OM OVEREENKOMSTEN AAN TE SLUITEN EN TE VORMEN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. Als u de websites of services namens een bedrijf gebruikt, verklaart en garandeert u verder dat u gemachtigd bent om namens dat bedrijf te handelen en contracten aan te gaan. Deze overeenkomst is ongeldig waar verboden.
 2. Onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent Callbridge u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, zoals vermeld in deze overeenkomst, niet-overdraagbare licentie om de websites en diensten te gebruiken. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk uiteengezet, verleent deze Overeenkomst u geen rechten in of op het intellectuele eigendom van Callbridge, IOTUM of enige andere partij. In het geval dat u een bepaling van deze overeenkomst schendt, worden uw rechten onder deze sectie onmiddellijk beëindigd (inclusief, om twijfel te voorkomen, uw recht op toegang tot en gebruik van de services).
 3. Voor het gebruik van de Proefdienst begint dit contract wanneer U door Ons een PIN-code heeft gekregen of wanneer U de Diensten voor de eerste keer gebruikt, al naar gelang wat het eerste is. U kunt op elk moment upgraden naar de Premium Conferencing Service via uw gebruik van de websites.
 4. Als u de Premium Conferencing Services gebruikt zonder eerst de Proefservice te gebruiken, gaat dit Contract in wanneer u het Registratieproces voor een betaald abonnement met succes hebt voltooid.
 5. Door de Websites en Services te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie over u, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Callbridge (het "Privacybeleid"), inclusief via het registratieproces en zoals gespecificeerd in Sectie 4. Door gebruik te maken van de Websites en diensten, u verklaart en garandeert dat u het hebt gelezen en begrepen, en ermee instemt. ALS U HETZELFDE NIET BEGRIJPT OF NIET AKKOORD GAAT, MOET U DE WEBSITES ONMIDDELLIJK VERLATEN. In geval van tegenstrijdigheid tussen het privacybeleid en deze overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze overeenkomst.

Registratieproces

 1. In verband met uw gebruik van de websites en diensten, moet u een registratieformulier invullen, hetzij via de websites, hetzij via een formulier dat afzonderlijk door ons aan u wordt verstrekt. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt op een registratieformulier of anderszins in verband met uw gebruik van de websites of diensten volledig en nauwkeurig zal zijn, en dat u die informatie waar nodig zult bijwerken om de volledigheid en nauwkeurigheid te behouden.
 2. U wordt ook gevraagd om een ​​gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, of krijgt u mogelijk, in verband met uw gebruik van de websites en services. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U mag het account of wachtwoord van een andere website- of servicegebruiker niet gebruiken. U stemt ermee in om Callbridge onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord. Callbridge en IOTUM zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders, ongeacht of dit met of zonder uw medeweten is. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor enige of alle verliezen die door Callbridge, IOTUM of hun gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers worden geleden als gevolg van het gebruik van uw account of wachtwoord door iemand anders.

Beschikbaarheid van de dienst

 1. We streven ernaar om de Services 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen, behalve:
  1. in het geval van gepland gepland onderhoud, in welk geval de Services mogelijk niet beschikbaar zijn;
  2. in het geval van ongepland onderhoud of noodonderhoud, moeten we mogelijk werkzaamheden uitvoeren die van invloed kunnen zijn op de Services, in welk geval oproepen kunnen worden afgebroken of mogelijk geen verbinding maken. Als we de Services moeten onderbreken, zullen we er alles aan doen om deze binnen een redelijke termijn te herstellen; of
 2. in het geval van omstandigheden buiten onze redelijke controle.
  1. Onderhoudsschema's en servicestatusrapporten worden op verzoek verstrekt.
  2. We kunnen niet garanderen dat de Services nooit defect zullen zijn, maar we zullen er alles aan doen om gemelde fouten zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren. Als u een storing met de Services wilt melden, neem dan contact met ons op via ondersteuning@callbridge.com .
  3. Af en toe moeten we:
   1. de code of het telefoonnummer of de technische specificatie van de Services om operationele redenen wijzigen; of
   2. U instructies te geven waarvan wij denken dat deze nodig zijn voor de beveiliging, gezondheid of veiligheid, of voor de kwaliteit van de Diensten die wij aan U of aan onze andere klanten leveren, en U stemt ermee in deze na te leven;

  maar voordat we dit doen, zullen we proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te stellen.

Kosten voor de service

 1. We brengen U niet rechtstreeks kosten in rekening voor het gebruik van de Services als u de Proefservice gebruikt.
 2. Elke gebruiker van de Services (inclusief u, of u nu de Proefservice en de Premium Conferencing Service gebruikt) zal de geldende gesprekskosten in rekening worden gebracht voor oproepen naar het inbelnummer dat van toepassing is op de Services die u gebruikt. Als je je hebt aangemeld voor de Premium Conferencing Service, worden kosten in rekening gebracht in overeenstemming met het abonnement dat je hebt gekocht, samen met eventuele bijbehorende add-ons, upgrades of functies die je ook hebt gekocht.
 3. Alle gebruikers zullen de Gesprekskosten in rekening worden gebracht op hun standaard telefoonrekening, uitgegeven door hun telefoonnetwerkoperator tegen het geldende Gesprekskosten tarief voor oproepen naar het inbelnummer.
 4. We raden u aan contact op te nemen met uw telefoonnetwerkoperator om het gesprekskostenstarief voor het inbelnummer te bevestigen dat van toepassing is op de Services die u gebruikt, voordat u begint met uw gebruik van de Services.
 5. Tenzij we u anders informeren, zijn er geen annulerings-, installatie- of boekingskosten of -kosten, en geen accountonderhoud of minimale gebruikskosten.
 6. Kosten voor de Premium Conferencing Services worden bij voltooiing van de conferentie in rekening gebracht op uw geregistreerde creditcard. De afschrijving wordt op uw creditcardafschrift weergegeven als 'Conference Call Services'. Premium Conferencing Services kunnen worden ingesteld op basis van een periodiek abonnement, in welk geval dergelijke kosten maandelijks in rekening worden gebracht op uw creditcard vanaf de dag dat de service is geactiveerd en op uw creditcardafschrift verschijnen als "Conference Call Services". U kunt annulering van Premium Conferencing Services aanvragen door contact op te nemen met ondersteuning@callbridge.com; annuleringsverzoeken zijn van kracht aan het einde van de huidige factureringscyclus. Voor Premium Conferencing Services die zijn ingesteld op een maandelijks terugkerende factureringscyclus, in het geval dat een creditcard vijf (5) dagen vóór de vervaldatum van de facturering niet kan worden geautoriseerd, wordt u op de hoogte gesteld om de betalingsinformatie bij te werken en kan Callbridge annuleren alle diensten als de betalingsinformatie niet is bijgewerkt op de vervaldatum van de factuur.
 7. Alle van toepassing zijnde belastingen zijn niet inbegrepen en worden apart in rekening gebracht naast de vermelde kosten.
 8. Callbridge kan de Services op elk moment stopzetten of opschorten wegens niet-betaling, zonder dat dit aansprakelijk wordt gesteld.
 9. Alle aan Callbridge verschuldigde bedragen zullen volledig worden betaald zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (anders dan enige aftrek of inhouding van belasting zoals vereist door de wet).
 10. Als u een restitutie aanvraagt, streven we ernaar om alle restitutieclaims uiterlijk één volledige werkdag na uw verzoek te beoordelen. Als we kunnen vaststellen dat een aanpassing volledig gerechtvaardigd is, zullen we een dergelijke aanpassing of creditering binnen vijf werkdagen na het oorspronkelijke verzoek verwerken. Als de aanpassing of creditering niet geldig wordt geacht, zullen we binnen hetzelfde tijdsbestek een schriftelijke verklaring geven.

uw verantwoordelijkheden

 1. U en de Deelnemers moeten toonkiestelefoons en WebRTC (of andere computertechnologieën zoals beschreven) gebruiken om in te bellen op de Services.
 2. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van de pincode nadat u deze van ons heeft ontvangen. U hebt niet het recht om de pincode die aan u is verstrekt voor gebruik met de diensten te verkopen of om ermee in te stemmen, en u mag dit niet proberen.
 3. Wanneer u zich registreert voor de Trial Service of Premium Conferencing Services, moet u een actueel geldig e-mailadres opgeven. Dit e-mailadres wordt door ons gebruikt om Services-berichten en conferentie-updates aan u door te geven. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u ook periodieke e-mailcommunicatie ontvangen van Callbridge over de producten en diensten van Callbridge, inclusief maar niet beperkt tot de periodieke nieuwsbrief van Callbridge en incidentele updatebulletins voor Services. Uw informatie zal niet worden gebruikt door een ander bedrijf dan IOTUM zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem contact met ons op via om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te beëindigen klantenservice@callbridge.com en we helpen u graag verder. U begrijpt dat als u van alle mailinglijsten wilt worden verwijderd (inclusief Services en updates van conferenties), uw pincode mogelijk van het systeem moet worden verwijderd en dat u de Services niet langer kunt gebruiken. We raden u aan om ons privacybeleid te lezen voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, openbaar maken en opslaan.
 4. Als u of uw deelnemers een mobiele telefoon gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten, en als u sms-meldingsfuncties hebt gekocht en / of ingeschakeld, kunnen we af en toe sms-berichten verzenden. U kunt zich afmelden voor deze berichten door contact met ons op te nemen op klantenservice@callbridge.com.
 5. Niemand mag zonder onze toestemming een telefoonnummer of pincode voor de Services adverteren in of op een telefooncel, en u moet alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. De actie die we kunnen ondernemen als dit gebeurt, wordt uitgelegd in sectie 11.
 6. U moet toegang krijgen tot de Services met behulp van de telefoonnummers die aan u zijn verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van deze telefoonnummers en andere inbelgegevens aan uw deelnemers.
 7. Privacywetten kunnen vereisen dat iedereen die deelneemt aan een opgenomen telefonische vergadering ermee instemt om te worden opgenomen. Houd er rekening mee dat iedereen die deelneemt aan een conferentie die wordt opgenomen, een bericht hoort waarin staat dat de conferentie wordt opgenomen. Als u niet akkoord gaat met de opname, ga dan niet verder met de conferentie.

Misbruik en verboden gebruik

 1. Callbridge legt bepaalde beperkingen op aan uw gebruik van de websites en de services. U verklaart en garandeert dat u en uw deelnemers niet:
  1. beledigende, onfatsoenlijke, dreigende, hinderlijke of bedrieglijke oproepen plegen;
  2. enige Services frauduleus of in verband met een strafbaar feit te gebruiken, en U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt;
 • enige beveiligingskenmerken van de websites schenden of proberen te schenden;
 1. toegang krijgen tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang hebt;
 2. proberen om de kwetsbaarheid van de websites of een bijbehorend systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie;
 3. het gebruik van de Websites of Services door een andere gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van een virus, overbelasting, "overstroming", "spam", "mail bombing" of " het crashen van ”de websites of infrastructuur die de services levert;
 • wijzigen, aanpassen, wijzigen, vertalen, kopiëren, uitvoeren of weergeven (openbaar of anderszins) of afgeleide werken creëren op basis van de websites of services; de websites of services samenvoegen met andere software; de Services leasen, verhuren of uitlenen aan anderen; of reverse engineering, decompileren, disassembleren of anderszins proberen de broncode voor de Services af te leiden; of
 • handelen op een manier die in strijd is met enig beleid voor acceptabel gebruik dat van tijd tot tijd wordt uiteengezet door Callbridge, welk beleid van tijd tot tijd beschikbaar is op de websites.
 1. De actie (s) die we kunnen ondernemen als u de Services misbruikt, wordt uitgelegd in Sectie 11. Als er een claim tegen ons wordt ingediend omdat de Services worden misbruikt en u niet alle redelijke voorzorgsmaatregelen hebt genomen om dat misbruik te voorkomen, of als u ons niet op de hoogte hebt gesteld van dat misbruik bij de eerste redelijke gelegenheid, moet u ons alle bedragen terugbetalen die we verplicht zijn te betalen en alle andere redelijke kosten die we hebben gemaakt.
 2. Zoals hierboven vermeld, kunnen spraakoproepen worden opgenomen en de opname worden gebruikt met als enig doel misbruik van het systeem en onze Services te onderzoeken.
 3. Elke overtreding van deze sectie kan u blootstellen aan burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid, en Callbridge en IOTUM behouden zich het recht voor om samen te werken met wetshandhavers bij elk onderzoek naar enige schending van deze of enige andere sectie van deze overeenkomst.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 1. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. U ZULT CALLBRIDGE, IOTUM, OF HUN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, NIET VERANTWOORDELIJK HOUDEN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERS OF GEGEVENS. DE WEBSITES KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN.
 2. We raden het gebruik van de Services af als het risico van niet-verbinding of verbroken verbinding een wezenlijk risico met zich meebrengt. Dienovereenkomstig mag u de Services alleen gebruiken als u accepteert dat al dit risico voor u ligt en u zich dienovereenkomstig dient te verzekeren.
 3. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CALLBRIDGE, IOTUM EN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS IS BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL CALLBRIDGE, IOTUM OF HUN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS OF ANDERE GEGEVENS OF VERTROUWEN NIET-VOLDOEN AAN ENIGE PLICHT, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VAN GOED GELOOF OF REDELIJKE ZORG, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, ONGEACHT DE VOORZIENBAARHEID VAN DIE SCHADE OF ENIG ADVIES OF KENNISGEVING GEGEVEN AAN CALLBRIDGE, IOTUM OF HUN LICENTIEVERLENING) MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OVERTREDING VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE OF VORM VAN ACTIE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EEN REDELIJKE TOEWIJZING VAN RISICO VERTEGENWOORDIGT EN EEN FUNDAMENTEEL ELEMENT IS VAN DE BASIS VAN HET ONDERNEMING TUSSEN CALLBRIDGE EN U. DE WEBSITES EN DIENSTEN WORDEN NIET GELEVERD ZONDER EEN DERGELIJKE BEPERKING.
 4. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen Callbridge en IOTUM alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van de Services, in het bijzonder:
  1. elke aansprakelijkheid die wij hebben van welke aard dan ook (inclusief enige aansprakelijkheid vanwege onze nalatigheid) is beperkt tot het bedrag van de werkelijke gesprekskosten die door u aan ons zijn betaald voor het gesprek in kwestie.
  2. wij zijn niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik of misbruik van de Services door u of iemand anders.
 • wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere deelnemer aan uw telefonische vergadering voor enig verlies dat redelijkerwijs niet te voorzien is, noch voor enig verlies van zaken, inkomsten, winst of besparingen die u verwachtte te maken, verspilde uitgaven, financieel verlies of verlies van gegevens of benadeeld.
 1. zaken buiten onze redelijke controle - als we niet kunnen doen wat we in dit contract hebben beloofd vanwege iets buiten onze redelijke controle - inclusief, maar niet beperkt tot, blikseminslag, overstroming of uitzonderlijk zwaar weer, brand of explosie, burgerlijke wanorde, oorlog, of militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, alles gedaan door de overheid of een andere bevoegde autoriteit, of industriële geschillen van welke aard dan ook (inclusief die waarbij onze werknemers betrokken zijn), zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Als dergelijke gebeurtenissen langer dan drie maanden duren, kunnen we dit contract beëindigen door u hiervan op de hoogte te stellen.
 2. wij zijn niet aansprakelijk, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid) of anderszins voor het handelen of nalaten van andere aanbieders van telecommunicatiediensten of voor fouten in of storingen in hun netwerken en apparatuur.
 1. CALLBRIDGE EN IOTUM WIJZEN NAMENS ZICHZELF EN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WEBSITES EN DIENSTEN AF. DE WEBSITES EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR." VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN CALLBRIDGE EN IOTUM, NAMENS ZICHZELF EN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS, UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITES EN DIENSTEN, INCLUSIEF GARANTIES EN GEVOLGEN. VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. NOCH CALLBRIDGE, IOTUM, NOCH HUN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS GARANDEREN DAT DE WEBSITES OF DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. NOCH CALLBRIDGE, NOCH HUN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS HEBBEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN. BOVENDIEN HEBBEN NOCH CALLBRIDGE, NOCH IOTUM, IEMAND TOEGESTAAN OM ENIGE GARANTIE UIT HUN NAMEN EN U DIENT NIET TE VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE VERKLARING VAN EEN DERDE PARTIJ.
 2. DE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN, AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN BEPERKEN OP GEEN ENKELE MANIER ENIGE ANDERE AFWIJZING VAN GARANTIES OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN ENIGE ANDERE OVEREENKOMST OF OVEREENKOMSTEN TUSSEN U EN CALLBRIDGE OF TUSSEN U EN ENIGE LICENTIEGEVERS VAN CALLBRIDGE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, ONTHEFFINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. TENZIJ BEPERKT OF GEWIJZIGD DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, ONTHEFFINGEN EN BEPERKINGEN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN, ZELFS ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID NIET IN HET ESSENTIËLE DOEL IS. DE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN CALLBRIDGE, MET INBEGRIP VAN IOTUM, ZIJN BEDOELD VOOR DERDEN VAN DEZE AFWIJZINGEN, AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN. GEEN ENKELE ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VIA DE WEBSITES OF ANDERSZINS HEBT VERKREGEN, ZAL DE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE WIJZIGEN.
 3. Elk onderdeel van dit Contract dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, werkt afzonderlijk. Als een onderdeel niet is toegestaan ​​of niet effectief is, blijven de andere onderdelen van toepassing.
 4. Niets in dit contract sluit de aansprakelijkheid van Callbridge uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid, fraude of andere zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt door de wet.
 5. Vrijwaring door u
 6. U stemt ermee in om Callbridge, IOTUM en hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, sublicentiehouders, opvolgers, rechtverkrijgenden en contractanten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, acties, eisen, oorzaken van actie en andere procedures, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en kosten, die voortvloeien uit of verband houden met: (i) de schending van deze overeenkomst door u of uw deelnemers, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige vertegenwoordiging of garantie in deze overeenkomst; of (ii) de toegang van u of uw deelnemers tot of het gebruik van de websites of services.
 7. Beëindiging van de overeenkomst, beëindiging van services en opschorting van pincode
 8. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, BEHOUDT CALLBRIDGE HET RECHT VOOR OM, NAAR CALLBRIDGE'S ENIGE BESLISSING EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DIENSTEN AAN ENIGE PERSOON, VOOR WELKE REDEN OF VOOR GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN ALLE SCHENDING OF VERWACHTE SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBONDEN IN DEZE OVEREENKOMST, OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING.
 9. We kunnen de pincode opschorten:
  1. onmiddellijk, als u wezenlijk inbreuk maakt op dit contract en / of wij van mening zijn dat de services worden gebruikt op een manier die wordt verboden door sectie 8. Dit is zelfs van toepassing als u niet weet dat er wordt gebeld of de services worden gebruikt in dergelijke gevallen. een manier. We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke opschorting of beëindiging en, indien daarom wordt gevraagd, uitleggen waarom we deze actie hebben ondernomen;
  2. na een redelijke kennisgeving als u dit contract schendt en de schending niet binnen een redelijke termijn nadat u hierom wordt gevraagd, verhelpt.
 10. Als we de pincode opschorten, wordt deze pas hersteld als u ons ervan overtuigd heeft dat u de services alleen zult gebruiken in overeenstemming met dit contract. We zijn niet verplicht om uw pincode te herstellen en dergelijke actie is naar eigen goeddunken.
 11. Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd in het geval dat u een van de verklaringen, garanties of convenanten van deze overeenkomst schendt. Een dergelijke beëindiging is automatisch en vereist geen actie van Callbridge.
 12. U kunt deze overeenkomst op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, door Callbridge per e-mail op de hoogte te stellen van uw voornemen om dit te doen. klantenservice@callbridge.com. Een dergelijke beëindiging is niet effectief voor zover u de Services blijft gebruiken.
 13. Elke beëindiging van deze overeenkomst beëindigt automatisch alle rechten en verplichtingen die daardoor ontstaan, inclusief maar niet beperkt tot uw recht om de websites en diensten te gebruiken, met uitzondering van de artikelen 7, 9, 10, 15, 17 (toestemming om e-mail te ontvangen, disclaimers / beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectueel eigendom, jurisdictie) en 16 (algemene bepalingen) blijven na beëindiging van kracht, en behalve dat enige betalingsverplichting die u mogelijk hebt met betrekking tot uw gebruik van de services onder sectie 6, openstaat en door u verschuldigd en betaalbaar blijft.
 14. Wijzigingen en wijzigingen
 15. Internet, communicatie en draadloze technologie, samen met toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot dezelfde wijziging, veranderen regelmatig. DAAROM BEHOUDT Callbridge zich HET RECHT VOOR OM DEZE OVEREENKOMST EN HAAR PRIVACYBELEID TE ALLEN TIJDE TE WIJZIGEN. KENNISGEVING VAN EEN DERGELIJKE VERANDERING ZAL WORDEN GEGEVEN DOOR HET PLAATSEN VAN EEN NIEUWE VERSIE OF EEN VERANDERINGSMELDING OP DE WEBSITES. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE OVEREENKOMST EN HET PRIVACYBELEID PERIODIEK TE BEKIJKEN. ALS U DIT ONAANVAARDBAAR VINDT, DIENT U ONMIDDELLIJK DE WEBSITES TE VERLATEN EN AF TE HOUDEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. We kunnen de voorwaarden van dit contract op elk moment wijzigen. We zullen u zo goed als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen van elke wijziging in deze voorwaarden.
 16. U kunt dit Contract of een deel ervan niet aan iemand anders overdragen of proberen over te dragen.
 17. Als u de diensten gedurende ten minste 6 maanden niet gebruikt, behouden wij ons het recht voor om de aan u toegewezen pincode uit het systeem te verwijderen.
 18. Opmerken
 19. Elke kennisgeving onder dit contract moet als volgt worden afgeleverd of verzonden per vooruitbetaalde post of per e-mail:
  1. aan ons bij Iotum Inc., 1209 N. Orange Street, Wilmington DE 19801-1120, of elk ander adres dat we u geven.
  2. naar ons via e-mail gestuurd naar klantenservice@callbridge.com.
 • aan u op het post- of e-mailadres dat u ons tijdens het registratieproces hebt opgegeven.
 1. Elke kennisgeving of andere communicatie wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, door ondertekening van een ontvangstbewijs of op het moment dat de kennisgeving op het juiste adres wordt achtergelaten; indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of een andere bezorgdienst op de volgende werkdag, om 9 uur op de tweede werkdag na verzending of op het door de bezorgdienst geregistreerde tijdstip; van, indien verzonden per fax of e-mail, om 00 uur op de volgende werkdag na verzending.
 2. Rechten van derden
 3. Anders dan IOTUM, heeft een persoon die geen partij is bij dit Contract, geen recht om enige voorwaarde van dit Contract af te dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij dat bestaat of beschikbaar is door de wet.
 4. De websites kunnen zijn gekoppeld aan websites die worden beheerd door derden ("websites van derden"). Callbridge heeft geen controle over de websites van derden, die elk onder hun eigen servicevoorwaarden en privacybeleid kunnen vallen. CALLBRIDGE HEEFT NIET ALLE MATERIAAL, GOEDEREN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA WEBSITES VAN DERDEN BESCHIKBAAR GEMAAKT, EN KAN NIET ALLE MATERIAAL, GOEDEREN EN DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. DAAROM BIEDT CALLBRIDGE GEEN ENKELE WEBSITE VAN DERDEN, OF DE NAUWKEURIGHEID, VALUTA, INHOUD, GESCHIKTHEID, WETTELIJKHEID OF KWALITEIT VAN ENIGE INFORMATIE, MATERIAAL, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE OP OF DERDEN BESCHIKBAAR ZIJN. CALLBRIDGE WIJST AF, EN U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE OF ANDERE SCHADE, AAN U OF DERDEN, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN WEBSITES VAN DERDEN.
 5. Behalve voor IOTUM en de partijen zoals en voor zover uiteengezet in Sectie 10, en de licentiegevers en leveranciers van Callbridge zoals en voor zover uitdrukkelijk uiteengezet in Sectie 9, zijn er geen externe begunstigden bij deze Overeenkomst.
 6. Intellectuele eigendomsrechten
 7. De websites, alle inhoud en materialen die zich op de websites bevinden, en de conferentie-infrastructuur die de services levert, inclusief maar niet beperkt tot de naam Callbridge en eventuele logo's, ontwerpen, tekst, afbeeldingen en andere bestanden, en de selectie, indeling en organisatie daarvan, zijn de intellectuele eigendomsrechten van Callbridge, IOTUM of hun licentiegevers. Behalve voor zover expliciet voorzien, verleent noch uw gebruik van de websites en diensten, noch uw deelname aan deze overeenkomst u enig recht, titel of belang in of op dergelijke inhoud of materialen. Callbridge en het Callbridge-logo zijn handelsmerken, servicemerken of geregistreerde handelsmerken van IOTUM. De websites zijn auteursrechtelijk beschermd © 2017 tot heden, Iotum Inc. en / of IOTUM. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN.
 8. Als u bewijs heeft, weet of te goeder trouw gelooft dat uw intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij zijn geschonden en u wilt dat Callbridge het materiaal in kwestie verwijdert, bewerkt of deactiveert, moet u Callbridge verstrekken met alle volgende informatie: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve intellectuele eigendomsrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (b) identificatie van het intellectuele eigendomsrecht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere intellectuele eigendomsrechten worden gedekt door één enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken; (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het is geschonden of dat het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Callbridge in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (d) informatie die redelijkerwijs voldoende is om Callbridge in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact met u kan worden opgenomen; (e) een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief intellectueel eigendomsrecht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.
 9. Volledige overeenkomst; Interpretatie. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Callbridge en u met betrekking tot uw gebruik van de websites en services. De taal in deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de eerlijke betekenis ervan en niet strikt voor of tegen de partij.
 10. Scheidbaarheid; Afstand. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en blijven de overige delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een van beide partijen van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een bepaald geval, zal geen afstand doen van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een daaropvolgende schending daarvan.
 11. U zult geen of al uw rechten en plichten onder het Contract toewijzen, verhypothekeren, belasten, uitbesteden, delegeren, een trust overdragen of op een andere manier handelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Callbridge. Callbridge kan te allen tijde een of meer van zijn rechten en verplichtingen onder het Contract toewijzen, verhypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, delegeren, een trust overdragen of op een andere manier handelen. Niettegenstaande het voorgaande, zal het Contract bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
 12. U en Callbridge zijn onafhankelijke partijen en geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie is bedoeld of gecreëerd door deze overeenkomst.
 13. Toepasselijk recht
 14. Dit contract valt onder de wetten van de staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika. Deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de constructie en handhaving ervan, zal worden behandeld alsof deze werd uitgevoerd en uitgevoerd in Wilmington, Delaware.
 15. DE UITSLUITENDE JURISDICTIE JUISTE LOCATIE VOOR ENIGE RECHTSMACHT DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF DE WEBSITES OF DIENSTEN ZAL DE STAAT EN DE FEDERALE RECHTERZIJN IN WILMINGTON, DELAWARE, VS. DE PARTIJEN BEPALEN HIERBIJ EN STEMMEN ERMEE IN AF TE ZIEN VAN ELK BEZWAAR TEGEN DE PERSOONLIJKE RECHTSGEBIED EN PLAATS VAN DERGELIJKE RECHTERLIJKE RECHTBANKEN, EN STELLEN VERDER UITDRUKKELIJK VOOR AAN EXTRATERRITORIËLE PROCEDURE.
 16. ELKE OORZAAK DOOR U DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST OF DE WEBSITES MOET BINNEN EEN (1) JAAR NA HET VERVANGEN WORDEN GEÏNSTITULEERD OF VOOR ALTIJD OPGELOST EN GEBLOKKEERD.
Scroll naar boven